VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1) §1 Všeobecné ustanovenia/rozsah pôsobnosti

a.) Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy týkajúce sa zákazníka (ďalej len „klient“) spoločnosti:
BEAUTY ACADEMY
Majiteľka: Petra Schreiber
Keitumer Landstrasse 40
25980 Sylt
Nemecko

Tel .: +421 918 22 99 59
slovensko@beauty-academy.eu
www.beauty-academy.eu
(ďalej len „dodávateľ“).

b.) Platnosť týchto podmienok a ich obsah je platný v čase objednávky. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť zmluvné podmienky. Zmluvné podmienky si môžete uložiť a/alebo vytlačiť alebo si ich vždy vyhľadať na našej webovej stránke www.beauty-academy.eu. Iné podmienky platia iba v prípade, ak boli potvrdené písomne dodávateľom.

2) §2 Uzavretie zmluvy pre naše kozmetické školenie

a.) Rezervácia akéhokoľvek z kozmetických kurzov (školení) dodávateľa ponúkaného zákazníkom je pre klienta záväzná a predstavuje zmluvnú ponuku. Po rezervácii dostane objednávateľ potvrdenie objednávky od dodávateľa ako akceptáciu uzavretia zmluvy.

b.) Následne musí objednávateľ zaplatiť dodávateľovi zálohu vo výške 50 % zo sumy za školenie. Zvyšných 50 % je klient povinný zaplatiť najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom školenia. Klient je oprávnený zúčastniť sa školenia až po prijatí platby.

c.) Ak ide o individuálne školenie, termín školenia sa medzi klientom a dodávateľom dohodne individuálne až po zaplatení zálohy.

d.) Ak klient ešte nedosiahol vek 18 rokov, na uzavretie zmluvy sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.

e.) Ponuky dodávateľa nie sú záväzné. Zmeny vyhradené. Ak dôjde k zmenám, tieto zmeny sú platné od dátumu zmeny.

3) §3 uzavretie zmluvy pre náš internetový obchod (e-shop)

Postup objednávania, jazyk zmluvy a zmluvný partner

a.) Všetky ponuky v našom internetovom obchode sa môžu zmeniť a sú nezáväzné.

b.) Zadaním objednávky pomocou tlačidla „Kúpiť“ zadávate záväznú ponuku na nákup, ktorá si stále vyžaduje prijatie dodávateľom. Kúpna zmluva na tovar nadobúda platnosť až po prijatí objednávky. Prijatie objednávky nami je možné až po odoslaní potvrdenia o preprave alebo zaslaním tovaru.

Po úhrade faktúry za objednaný tovar, bude tovar zaslaný – pokiaľ nie je dohodnuté inak – tak platí doba do troch pracovných dní. Pri platbe kreditnou kartou alebo PayPal sa prijímanie a uzatváranie zmluvy uskutočňuje debetom z vašej kreditnej karty, vášho účtu alebo vášho účtu PayPal; k tomu dôjde v čase pred odoslaním tovaru a súbežnej fakturácie.

c.) Proces objednávky môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na tlačidlo, ktorým zatvoríte okno prehliadača. Ihneď po zadaní objednávky dostanete automatický e-mail so zhrnutím objednávky, ktorý vám pošleme na emailovú adresu, ktorú ste zadali v rámci registrácie. Tento e-mail slúži iba na informačné účely a ešte nepredstavuje prijatie vašej objednávky nami.

d.) V eshope máte možnosť zaregistrovať sa, a to zadaním svojej e-mailovej adresy a priradením osobného hesla. Takýmto spôsobom si vytvoríte vlastný zákaznícky účet. Tieto údaje by ste nemali poskytovať tretím stranám. Ak sa zaregistrujete, môžete svoje objednávky spravovať na svojom zákazníckom účte po prihlásení a svoje osobné údaje môžete kedykoľvek opraviť. Eshop slúži len pre právne subjekty – právnické a fyzické osoby.

e.) Zmluvným jazykom je nemčina a slovenčina.

f.) Zmluva medzi klientom a spoločnosťou BEAUTY ACADEMY sa uzatvára s:
BEAUTY ACADEMY Majiteľka: Petra Schreiber Keitumer Landstrasse 40 25980 Sylt Nemecko Tel .: +421 918 22 99 59 slovensko@beauty-academy.eu www.beauty-academy.eu
Identifikačné číslo dane z obratu podľa § 27 zákona o dani z obratu je DE 304 632 459

4) § 4 Ceny a platobné podmienky za školenie, dodacie a prepravné náklady na nákupy v internetovom obchode

a.) Všetky ceny za poskytovanie služieb vychádzajú z aktuálnych cenníkov, ktoré sú k dispozícii na nahliadnutie v mieste podnikania dodávateľa alebo ktoré sú zobrazené na webovej stránke www.beauty-academy.eu. Ceny sú uvedené bez DPH. DPH bude vypočítaná a zobrazená na faktúre.

b.) Pre kozmetické školenie platí cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy. Dodatočné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku požadovaných zmien služieb klienta, sa budú účtovať navyše. Na výrobky v našom internetovom obchode platí cena, ktorá je v danom momente zobrazená. Vyhradzujeme si právo zmeny. Cena výrobku sa zobrazuje len registrovaným zákazníkom.

c.) Dohodnuté ceny za školenie, prípadne odpočítaná záloha, sú splatné podľa §2 b.). V prípade, ak si školenie klient rezervuje v termíne kratšom ako 14 dní pred plánovaným termínom školenia, je klient povinný vykonať úhradu ihneď, a to prevodom na účet. Platba v hotovosti nie je možná.
Výrobky z nášho online obchodu musia byť uhradené po prijatí potvrdenia objednávky, a to bankovým prevodom, cez PayPal alebo platbou kartou. Bez úhrady nebude tovar expedovaný, a zároveň bez úhrady je tovar vlastníctvom dodávateľa.

d.) Dodávateľ prijíma platby za školenie len prostredníctvom bankového prevodu.

e.) Výrobky z nášho online obchodu sú doručené na vami zadanú adresu. V prípade, ak je doručovacia adresa iná ako fakturačná, je potrebné to označiť v objednávke. Dodanie výrobkov je možné pre Nemecko, Slovensko a Českú republiku.
Súčasťou objednávky je aj komentár k objednávke, kde môžete napísať dodatočné žiadosti.

f.) Ak nie sú všetky požadované položky na sklade, po dohode so zákazníkom je možné expedovať časť objednávky, ak to obom stranám vyhovuje. Nasledujúce dodania tovaru sú pre zákazníka bezplatné.

g.) Predávajúci si vyhradzuje právo vystornovať objednávku v prípade, ak požadovanú položku nie je možné naskladniť z akéhokoľvek dôvodu.

h.) Ceny uvedené v internetovom obchode sú bez DPH. DPH je zobrazená na záver objednávky v sumarizácii objednávky.

i.) Za každú objednávku pod 100 eur (bez DPH) je účtovaný poplatok za dopravu kuriérom, ktorý je uvedený v objednávke, v časti doprava. V prípade, ak zákazník objedná tovar nad 100 eur (bez DPH), dopravu má zadarmo.

5) § 5 Právo na odstúpenie alebo návrat

Pre právne subjekty (FO a PO) v zmysle nemeckého Občianskeho zákonníka § 14 BGB neexistuje právo na odstúpenie alebo vrátenie služieb, zakúpených výrobkov a reklamných materiálov.

6) § 6 Záruka

a.) Nakoľko kozmetické školenie nie je len o výkone dodávateľa, ale aj o osobných schopnostiach objednávateľa, nie je možné, aby sme zaručili úspech, a preto neakceptujeme akékoľvek reklamácie v tomto smere.

b.) Podľa § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka potom platí, že dĺžka záručnej doby záleží od jej vymedzenia v zmluve, záručnom liste alebo na obale. Konkrétnu dĺžku záručnej doby Obchodný zákonník nestanovuje, jej určenie ponecháva na zmluvnej voľnosti predávajúceho a kupujúceho.

7) § 7 Naše ilustračné obrázky a fotografie

a.) Ilustračné fotografie uverejnené dodávateľom sú pomôcky na prezeranie. Ak je návrh prepracovaný u klienta, môžu sa vyskytnúť odchýlky od zobrazenej šablóny. Klient si je vedomý, že odchýlky od prezentácie nepredstavujú chyby, ktoré by mohli spôsobiť reklamáciu.

b.) Ak zhotoviteľ vyhotoví fotografie počas kozmetického školenia, urobí to iba so súhlasom klienta. Klient tiež súhlasí s tým, že zhotoviteľ môže tieto fotografie zverejniť bezplatne na reklamné účely.

8) § 8 Neuskutočnené školenie/choroba/ukončenie/kompenzácia

a.) Termíny školení pre individuálne alebo skupinové školenie môžu byť zrušené najmenej 30 dní pred dohodnutým dátumom.

b.) V prípade, ak objednávateľ nezruší školenie včas, zhotoviteľ si vyhradzuje právo účtovať 100 % ceny za školenie.

c.) V prípade odstúpenia od školenia je dovolené objednávateľovi zohnať za seba náhradného študenta. Za hľadanie osoby, ktorá je pripravená na školenie, a za poskytnutie všetkých informácií o školení, zodpovedá osoba, ktorá odstúpila od školenia. O tejto informácii je objednávateľ povinný informovať organizátora. Všetky požadované informácie o zastúpení musia byť predložené najmenej 7 dní pred začiatkom školenia, v opačnom prípade táto možnosť neplatí.

9) § 9 Vyššia moc

V prípade udalostí vyššej moci, ktoré majú vplyv na plnenie zmluvy, je predávajúci oprávnený odložiť termín školenia alebo dodanie produktov z eshopu o dobu trvania prekážky
a v prípade dlhodobých oneskorení úplne alebo čiastočne zrušiť dodanie alebo realizáciu školenia, bez toho, aby to malo za následok akékoľvek nároky voči predávajúcemu. Pod pojmom vyššia moc rozumieme všetky udalosti, ktoré sú pre dodávateľa nepredvídateľné, alebo také, ktoré – aj keď boli predvídateľné – sú mimo sféry vplyvu predávajúceho a ktorých účinkom na plnenie zmluvy nie je možné zabrániť primeraným úsilím predávajúceho. Akékoľvek právne nároky zákazníka zostávajú nedotknuté.

10) § 10 Trvanie školenia/meškanie

a.) Trvanie školenia a presné časy sú uvedené na webovej stránke u každého školenia individuálne. Objednávateľ dostane najneskôr deň pred uskutočnením školenia inštruktáže o tom, ako bude školenie prebiehať.

b.) Ak zákazník mešká na školenie, platí pôvodne dohodnutý termín školenia a priebeh školenia pokračuje bez neho. Zmeškaný čas sa nahradí iba ak to nemá vplyv na ďalší organizačný proces. V prípade, ak to nie je možné, má dodávateľ právo zrušiť školenie bez finančnej náhrady alebo skrátiť čas školenia bez finančnej náhrady.

11) § 11 zodpovednosť

a.) Dodávateľ a jeho zástupcovia nesú zodpovednosť za úmyselné a neúmyselné poškodenie alebo ublíženie na zdraví klienta do istej hranice, keď je poškodenie alebo ublíženie spôsobené dodávateľom.

b.) Všetky nároky na náhradu škody zanikajú jeden rok po ich vzniku.

c.) Ak v rámci vyššie uvedenej povinnosti podľa § 4 poskytne objednávateľ nepravdivé informácie alebo informácie, ktoré si vyžadujú objasnenie, dodávateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody.

12) § 12 Miesto plnenia, miesto právomoci, právny systém a jazyk zmluvy

a.) Miestom plnenia a jurisdikcie všetkých sporov, ktoré vzniknú z tejto zmluvy medzi spoločnosťami, je miesto podnikania dodávateľa.

b.) Strany sa dohodli na dodržiavaní nemeckého práva, ktoré spadá pod UN-Kaufrechts (United Nations Convention on contracts for the international sale of goods).

c.) Ako zmluvný jazyk je k dispozícii iba nemčina.

13) § 13 Salvátorská klauzula

Ak by ktorékoľvek z vyššie uvedených ustanovení bol alebo sa stal neúčinným, alebo by sa zásadný bod nemal regulovať, účinnosť zostávajúcich ustanovení zostáva nedotknutá. Strany
sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje zamýšľanému úspechu a s ktorým by sa strany dohodli, keby si boli vedomé neúčinnosti tohto ustanovenia.

Platnosť: od januára 2020