OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie o ochrane údajov

Sme veľmi radi, že sa zaujímate o našu spoločnosť. Ochrana údajov má pre správu BEAUTY ACADEMY mimoriadne vysokú prioritu. Používanie webovej stránky BEAUTY ACADEMY je vo všeobecnosti možné bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Ak si dotknutá osoba želá využívať osobitné služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť potrebné spracovanie osobných údajov. Ak sa vyžaduje spracovanie osobných údajov a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, vo všeobecnosti získame súhlas dotknutej osoby.
Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade s nariadeniami o ochrane osobných údajov špecifických pre danú krajinu, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť BEAUTY ACADEMY. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by naša spoločnosť chcela informovať verejnosť o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov sú dotknuté osoby informované o svojich právach.

Ako kontrolór spoločnosť BEAUTY ACADEMY zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové prenosy údajov však môžu mať vo všeobecnosti bezpečnostné medzery, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu je každý subjekt údajov oprávnený zasielať nám osobné údaje alternatívnym spôsobom, napríklad telefonicky.

1. Definícia

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti BEAUTY ACADEMY vychádza z terminológie, ktorú používajú európski riaditelia a regulátori pri vydávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, radi by sme vopred vysvetlili pojmy. V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame nasledujúce výrazy:

a) osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom priradenia k identifikátoru, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o mieste, online identifikátor alebo jedna alebo viac osobitných charakteristík, vyjadrenie fyzických, fyziologických, je možné identifikovať genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

c) spracovanie

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo séria operácií vykonávaná s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako sú zhromažďovanie, organizácia, ukladanie, prispôsobenie alebo úprava, čítanie, dopytovanie, použitie, zverejňovanie prenosom, distribúciou alebo inou formou poskytovania, porovnávania alebo prepojenia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia.

d) obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracovania je označovanie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

e) profilovanie

Profilovanie je akýkoľvek typ automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorý spočíva v tom, že sa tieto osobné údaje používajú na hodnotenie určitých osobných aspektov, ktoré sa týkajú fyzickej osoby, najmä aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, hospodárskej situácie, zdravia, analýza osobných údajov alebo predpoveď preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, umiestnenia alebo zmeny umiestnenia tejto fyzickej osoby.

f) pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nemôžu byť pridelené konkrétnemu subjektu údajov bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že sa tieto ďalšie informácie uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečujú, že osobné údaje nemožno priradiť k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) kontrolór

Zodpovedná osoba za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spolu s ostatnými rozhodne o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania stanovené v právnych predpisoch Únie alebo právnych predpisoch členských štátov, môže byť zodpovedná osoba alebo konkrétne kritériá ich pomenovania stanovené v súlade s právom Únie alebo právnymi predpismi členských štátov.

h) spracovateľ

Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene zodpovednej osoby.

i) príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje ako súčasť osobitného mandátu vyšetrovania podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov, sa však za príjemcov nepovažujú.

j) tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby oprávnené spracovávať osobné údaje v priamej zodpovednosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

k) súhlas

Súhlas je akékoľvek vyjadrenie vôle dobrovoľne poskytnutej dotknutou osobou pre konkrétny prípad informovaným spôsobom a jednoznačne vo forme vyhlásenia alebo iného jasného potvrdzujúceho aktu, ktorým dotknutá osoba naznačuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

2. Meno a adresa prevádzkovateľa

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú v právnych predpisoch členských štátov Európskej únie a iných ustanovení, ktoré majú povahu ochrany údajov, zodpovedné: spoločnosť: BEAUTY ACADEMY Majiteľka: Petra Schreiber Keitumer Landstrasse 40 25980 Sylt-Tinnum Nemecko Tel .: +421 918 22 99 59 E-mail: slovensko@beauty-academy.eu Webová stránka: www.beauty-academy.eu

3. Cookies

Webová stránka BEAUTY ACADEMY používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehliadača. Množstvo webových stránok a serverov používa súbory cookies. Mnoho súborov cookies obsahuje tzv. ID cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť webové stránky a servery priradené konkrétnemu internetovému prehľadávaču, v ktorom bol uložený súbor cookie. To umožňuje navštíveným webovým serverom a serverom rozlíšiť jednotlivé prehliadače dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehľadávač môže byť rozpoznaný a identifikovaný pomocou jedinečného ID cookie. Použitím cookies môže spoločnosť BEAUTY ACADEMY poskytnúť používateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivé služby, ktoré by neboli možné bez nastavenia súborov cookies.

Cookies môžu byť použité na optimalizáciu informácií a ponúk na našich webových stránkach v záujme používateľa. Ako už bolo uvedené, súbory cookies nám umožňujú rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto uznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webových stránok,
ktorý používa cookies, nemusí zadávať svoje prístupové údaje zakaždým, keď navštívi web, pretože to preberá webová stránka a súbor cookies uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookies nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si pamätá položky, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka pomocou súboru cookies.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu cookies na našej webovej stránke pomocou vhodného nastavenia použitého internetového prehľadávača, a teda natrvalo namietať proti nastaveniu cookies. Okrem toho je možné kedykoľvek nastavené cookies odstrániť pomocou internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Toto je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak príslušná osoba deaktivuje nastavenie súborov cookies v použitom internetovom prehliadači, za určitých okolností nie je možné v plnom rozsahu využiť všetky funkcie našej webovej stránky.

4. Zber všeobecných údajov a informácií

Webová stránka BEAUTY ACADEMY zhromažďuje sériu všeobecných údajov a informácií zakaždým, keď k tejto webovej stránke pristupuje dotknutá osoba alebo automatizovaný systém. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera. Možno zaznamenať:

 • použité typy prehliadačov a verzie,
 • operačný systém používaný prístupovým systémom,
 • webovú stránku, z ktorej prístupový systém prichádza na našu webovú stránku (takzvaný sprostredkovateľ),
 • čiastkové webové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom prístupového systému na našej webovej stránke,
 • dátum a čas prístupu na webovú stránku,
 • adresa internetového protokolu (IP adresa),
 • poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a
 • ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť BEAUTY ACADEMY nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na:

 • správne dodať obsah našej webovej stránky,
 • optimalizovať obsah našej webovej stránky a reklamu na ňu,
 • zabezpečiť trvalú funkčnosť našich systémov informačných technológií a technológie našich webových stránok, ako aj
 • poskytovať orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na presadzovanie práva v prípade kybernetického útoku.

Tieto anonymne zozbierané údaje a informácie sú preto štatisticky vyhodnocované spoločnosťou BEAUTY ACADEMY, a tiež s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti s cieľom v konečnom dôsledku zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje protokolových súborov servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Možnosti kontaktu prostredníctvom webovej stránky

Na základe právnych predpisov obsahuje webová stránka spoločnosti BEAUTY ACADEMY informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou, ako aj priamu komunikáciu s nami, ktorá zahŕňa aj všeobecnú adresu tzv. elektronickej pošty (e-mailovej adresy). Ak dotknutá osoba kontaktuje správcu údajov e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje prenášané dotknutou osobou sa automaticky uložia. Takéto údaje dobrovoľne prenášané od dotknutej osoby do kontrolóra údajov sa ukladajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám.

6. Rutinné mazanie a blokovanie osobných údajov

Správca údajov spracúva a ukladá osobné údaje dotknutej osoby iba na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uchovávania údajov. Ak sa účel uchovávania už neuplatňuje alebo ak lehota na uchovávanie predpísaná európskou smernicou a poskytovateľom nariadenia alebo iným zodpovedným zákonodarcom uplynie, osobné údaje sa v súlade so zákonnými ustanoveniami bežne zablokujú alebo vymažú.

7. Práva dotknutej osoby

a) právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov požadovať od prevádzkovateľa údajov potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na potvrdenie, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

b) právo na informácie

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov na bezplatné získanie informácií o osobných údajoch, ktoré sú o ňom uložené, a ich kópie od prevádzkovateľa, a to kedykoľvek. Poskytovateľ európskej smernice a nariadenia ďalej poskytol dotknutej osobe informácie o týchto informáciách:

 • účely spracovania
 • kategórie spracúvaných osobných údajov
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, ak je to možné,

plánované trvanie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné , kritériá na určenie tohto trvania

 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo na obmedzenie spracovania zodpovednou osobou alebo právo namietať proti tomuto spracovaniu
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak osobné údaje nie sú zhromažďované od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj o rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu;
 • dotknutá osoba má tiež právo na informácie o tom, či sa osobné údaje preniesli do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. V takom prípade má dotknutá osoba tiež právo dostať informácie o vhodných zárukách v súvislosti s prenosom.
 • ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na informácie, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

c) právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a regulačným orgánom požiadať o okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má ďalej, s prihliadnutím na účely spracovania, právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov – aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

d) právo na vymazanie

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov požadovať od zodpovednej osoby okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sa uplatňuje jeden z týchto dôvodov a pokiaľ nie je potrebné ich spracovanie:

 • osobné údaje boli na tieto účely zhromaždené alebo spracované iným spôsobom, na ktorý už nie sú potrebné.
 • dotknutá osoba odoberie svoj súhlas, na ktorom sa spracovanie zakladalo v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. A) GDPR alebo článkom 9 ods. 2 písm. A) GDPR, a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ.
 • subjekt údajov namieta proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne závažné legitímne dôvody na spracovanie alebo subjekt údajov namieta proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 2 GDPR. Spracovanie a osobné údaje boli spracované nelegálne.

Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorým podlieha prevádzkovateľ.
Osobné údaje sa zbierali v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s čl. 8 ods. 1 GDPR.

Ak existuje jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá, aby boli osobné údaje uložené spoločnosťou BEAUTY ACADEMY vymazané, môžu sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca kontrolóra. Zamestnanec spoločnosti BEAUTY ACADEMY zabezpečí okamžité vybavenie žiadosti o vymazanie.

Ak boli osobné údaje zverejnené spoločnosťou BEAUTY ACADEMY a naša spoločnosť je ako zodpovedná osoba podľa článku 17 ods. 1 GDPR zodpovedná za vymazanie osobných údajov, spoločnosť BEAUTY ACADEMY prijíma príslušné opatrenia, pričom zohľadňuje dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, tiež technickej povahy, s cieľom informovať ostatných prevádzkovateľov údajov, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba vymazala všetky odkazy na tieto osobné údaje alebo ich kópie alebo replikácie z týchto ostatných prevádzkovateľov údajov požiadal o osobné údaje, pokiaľ spracovanie nie je potrebné. Zamestnanec BEAUTY ACADEMY zariadi potrebné v jednotlivých prípadoch.

e) Právo na obmedzenie spracovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

 • subjekt údajov spochybňuje presnosť osobných údajov na časové obdobie, ktoré umožňuje zodpovednej osobe skontrolovať presnosť osobných údajov.
 • spracovanie je nezákonné, dotknutá osoba odmieta vymazať osobné údaje a namiesto toho požaduje, aby sa použitie osobných údajov obmedzilo.
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
 • dotknutá osoba má námietky proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nie je jasné, či legitímne dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených požiadaviek a dotknutá osoba si želá požiadať o obmedzenie osobných údajov uložených spoločnosťou BEAUTY ACADEMY, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra. Zamestnanec BEAUTY ACADEMY zaistí obmedzenie spracovania.

f) právo na prenosnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov na prijímanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré dotknutej osobe poskytla zodpovedná osoba, v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte. Má tiež právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok od prevádzkovateľa, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. A GDPR alebo článkom 9 ods. 2. GDPR alebo na zákazku podľa článku 6 ods. 1 písm. B GDPR a spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných procesov, pokiaľ nie je spracovanie potrebné na
splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola odovzdaná zodpovednej osobe.

Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 ods. 1 GDPR právo na prenos osobných údajov priamo od jednej zodpovednej osoby k druhej, ak je to technicky uskutočniteľné a ak áno tým nie sú dotknuté práva a slobody ostatných ľudí.

S cieľom uplatniť právo na prenosnosť údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať zamestnanca BEAUTY ACADEMY.

g) právo namietať

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov z dôvodov vyplývajúcich z ich konkrétnej situácie kedykoľvek proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktorá je založená na článku 6 ods. 1 písm. E) alebo f DS-GVO dochádza k vzneseniu námietky. Platí to aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

V prípade námietky nebude spoločnosť BEAUTY ACADEMY ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé dôvody na spracovanie, ktoré si zasluhujú ochranu a ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo ak ich spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak spoločnosť BEAUTY ACADEMY spracúva osobné údaje za účelom prevádzkovania priamej pošty, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba namieta voči spoločnosti BEAUTY ACADEMY na spracovanie na účely priameho marketingu, spoločnosť BEAUTY ACADEMY už nebude na tieto účely spracúvať osobné údaje.

Dotknutá osoba má okrem toho právo z dôvodov vyplývajúcich z ich konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ktoré spoločnosť BEAUTY ACADEMY vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. GMO na vznesenie námietky, pokiaľ také spracovanie nie je potrebné na splnenie úlohy vo verejnom záujme. S cieľom uplatniť právo namietať sa dotknutá osoba môže priamo spojiť s ktorýmkoľvek zamestnancom BEAUTY ACADEMY alebo iným zamestnancom. Dotknutá osoba si tiež môže uplatniť svoje právo namietať v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES prostredníctvom automatizovaných postupov, ktoré využívajú technické špecifikácie.

h) automatické rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Akákoľvek osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a regulačným orgánom, aby nepodliehala rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní – vrátane profilovania -, ktoré má na ne právny účinok alebo ich podobne významne ovplyvňuje, za predpokladu, že rozhodnutie:

 • sa nevyžaduje pri uzatváraní alebo plnení zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo
 • povolené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha prevádzkovateľ a ktoré právne predpisy obsahujú vhodné opatrenia na ochranu práv, slobôd a legitímnych záujmov dotknutej osoby, alebo
 • s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Rozhodnutie je:

 • potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou
 • alebo ak je BEAUTY ACADEMY udelená s výslovným súhlasom dotknutej osoby, prijme vhodné opatrenia na ochranu práv, slobôd a legitímnych záujmov dotknutej osoby, vrátane aspoň práva na zásah osoby zodpovednej osoby Prezentácia vlastného názoru a napadnutého rozhodnutia.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť práva s ohľadom na automatizované rozhodnutia, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

i) Právo na odvolanie súhlasu podľa zákona o ochrane údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

8. Ustanovenia o ochrane údajov pre aplikáciu a používanie služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Kontrolór integroval súčasť Google Analytics (s funkciou anonymizácie) na túto webovú stránku. Google Analytics je služba na webovú analýzu. Analýza webu je zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba na analýzu webu zhromažďuje okrem iného údaje, z ktorých webových stránok dotknutá osoba prišla na webovú stránku (tzv. sprostredkovateľ), na ktoré podstránky webovej stránky sa dostal alebo ako často a na ako dlho sa podstránka prezerala. Webová analýza sa používa najmä na optimalizáciu webovej stránky a na analýzu nákladov a výnosov internetovej reklamy.

Prevádzkovou spoločnosťou komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Osoba zodpovedná za spracovanie používa doplnok „_gat._anonymizeIp“ pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics. Týmto dodatkom sa spoločnosť Google
skráti a anonymizuje spoločnosť Google IP adresu internetového pripojenia dotknutej osoby, ak prístup na našu webovú stránku pochádza z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať toky návštevníkov na našich webových stránkach. Spoločnosť Google využíva získané údaje a informácie, okrem iného, na vyhodnotenie používania našej webovej stránky, na zostavenie online správ, ktoré ukazujú aktivity na našej webovej stránke, a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky.

Google Analytics umiestni súbor cookies do informačného systému subjektu údajov. Čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookies dokáže spoločnosť Google analyzovať použitie našej webovej stránky. Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je prevádzkovaná kontrolórom a do ktorej je integrovaná súčasť Google Analytics, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby sa automaticky spustí pomocou príslušnej súčasti Google Analytics. Prenos údajov spoločnosti Google na účely online analýzy. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava vedomosti o osobných údajoch, napríklad o adrese IP dotknutej osoby, ktorú spoločnosť Google okrem iného používa na zisťovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následné povolenie vyhlásení o províziách.

Cookies sa používajú na ukladanie osobných údajov, ako je napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup uskutočnený, a frekvencia návštev dotknutej osoby na našom webe. Tieto osobné údaje vrátane adresy IP internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, sa pri každej návšteve našej webovej stránky prevedú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje spoločnosť Google ukladá v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže zdieľať tieto osobné údaje získané technickým postupom s tretími stranami. Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu cookies na našej webovej stránke, ako už bolo uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo namietať proti nastaveniu cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google umiestniť súbor cookies do informačného systému dotknutej osoby. Súbor cookies, ktorý už spoločnosť Google Analytics nastavila, sa dá tiež kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má okrem toho možnosť vzniesť námietky proti zhromažďovaniu údajov vygenerovaných službou Google Analytics, ktoré sa týkajú používania tejto webovej stránky a spracovania týchto údajov spoločnosťou Google, a zabrániť im.

Príslušná osoba musí na tento účel stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača hovorí službe Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že do služby Google Analytics sa nemôžu prenášať žiadne údaje a informácie o návštevách webových stránok. Google považuje inštaláciu doplnku prehliadača za námietku.

Ak je systém informačnej technológie dotknutej osoby odstránený, naformátovaný alebo preinštalovaný neskôr, dotknutá osoba musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby deaktivovala Google Analytics.

9. Doubleclick od Google

Pseudonymnému identifikačnému číslu (ID) sa prehliadaču priraďuje pomocou súborov cookies. Tieto cookies neobsahujú osobné údaje. Deje sa tak preto, aby spoločnosť Google a jej partnerské webové stránky mohli zobrazovať reklamy na základe vašich predchádzajúcich návštev na našich a iných webových stránkach.
Môžete zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať a používať údaje generované pomocou súborov cookies. Ak to chcete urobiť, deaktivujte cookies doubleclick-om na webovej stránke Aliancie digitálnej reklamy pod týmto odkazom.

Spôsob ako deaktivovať prispôsobenú reklamu Google tu.

10. Používanie YouTube

Túto funkciu používame na vkladanie videí YouTube z YouTube LLC na náš web. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; ďalej len „YouTube“). YouTube je spoločnosť pridružená k spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“). Táto funkcia zobrazuje videá uložené na YouTube v iFrame na webe. Je aktivovaná možnosť „Režim rozšírenej ochrany údajov“. V dôsledku toho YouTube neuchováva žiadne informácie o návštevníkoch webových stránok. Informácie o ňom sa prenášajú na YouTube a ukladajú sa iba vtedy, keď pozeráte video. Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov zo služieb YouTube a Google, o vašich právach v tomto ohľade a o možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov v službe YouTube tu.

Zdroj: Zrieknutie sa zodpovednosti na Facebooku, podmienky služby Google Analytics, pravidlá ochrany osobných údajov Google +1, pravidlá ochrany osobných údajov Twitter, zásady ochrany osobných údajov služby YouTube.

11. Používanie služby PayPal

Všetky transakcie PayPal podliehajú zásadám ochrany osobných údajov služby PayPal. Nájdete ich tu.

12. Právny základ pre spracovanie

Článok 6 ods. a GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre operácie spracovania, kde získame súhlas na konkrétny účel spracovania.
Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, ako je to napríklad v prípade operácií spracovania, ktoré sú potrebné na dodanie tovaru alebo poskytnutie akejkoľvek inej služby alebo protihodnoty, je spracovanie založené na: Článok 6 ods. b GDPR.
To isté platí pre také spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Ak naša spoločnosť podlieha zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie osobných údajov, ako je napríklad splnenie daňových povinností, je spracovanie založené na článku 6 ods. c GDPR.
V zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životných záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by napríklad nastalo, ak by bol návštevník našej spoločnosti zranený a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie museli byť postúpené lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by spracovanie bolo založené na článku 6 ods. d GDPR. V konečnom dôsledku by sa operácie spracovania mohli zakladať na článku 6 ods. f GDPR.
Operácie spracovania, na ktoré sa nevzťahuje žiaden z vyššie uvedených právnych základov, sa zakladajú na tomto právnom základe, ak je spracovanie potrebné na ochranu legitímnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany za predpokladu, že ich neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby.
Takéto operácie spracovania sú nám povolené najmä preto, že ich osobitne uviedol európsky zákonodarca. V tejto súvislosti zastával názor, že legitímny záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovednej osoby (odôvodnenie č. 47 vety 2 GDPR).

13. Oprávnené záujmy pri spracovaní, ktoré sleduje kontrolór alebo tretia strana

Je spracovanie osobných údajov na základe článku 6 ods. f GDPR – je náš legitímny záujem na uskutočňovaní nášho podnikania v prospech všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

14. Trvanie, počas ktorého sa osobné údaje ukladajú

Kritériom trvania uchovávania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania. Po uplynutí tejto doby sa príslušné údaje bežne vymažú za predpokladu, že sa už nebude musieť plniť alebo iniciovať zmluva.

15. Právne alebo zmluvné predpisy o poskytovaní osobných údajov; Potreba uzatvorenia zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné následky neposkytnutia

Budeme vás informovať, že poskytnutie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napr. daňové predpisy) alebo môžu tiež vyplývať zo zmluvných ustanovení (napr. informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť potrebné uzavrieť zmluvu, že dotknutá osoba nám poskytne osobné údaje, ktoré následne musíme spracovať.
Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, ak naša spoločnosť s nimi uzavrie zmluvu. Ak sa neposkytnú osobné údaje, bude to mať za následok, že zmluva nebude s dotknutou osobou uzavretá. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, musí sa dotknutá osoba obrátiť na jedného z našich zamestnancov. Náš zamestnanec prípad od prípadu objasňuje, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo či je potrebné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

16. Existujúce automatizované rozhodovanie

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie.

17. Vyhlásenie o ochrane údajov pre informačný bulletin

Rozsah: Účelom tohto vyhlásenia o ochrane údajov je informovať používateľov našich spravodajcov v súlade so spolkovým zákonom o ochrane údajov a zákonom o telemédiách – o type, rozsahu a účele zhromažďovania a používania osobných údajov prevádzkovateľom webových stránok BEAUTY ACADEMY.
Spoločnosť BEAUTY ACADEMY berie ochranu vašich údajov veľmi vážne a s vašimi osobnými údajmi zaobchádza ako s dôvernými a podľa právnych predpisov. Majte na pamäti, že prenos údajov cez internet môže vždy podliehať bezpečnostným medzerám. Úplná ochrana pred prístupom cudzincov nie je možná.

Zhromaždené údaje:

Spoločnosť BEAUTY ACADEMY ako prevádzkovateľ webových stránok alebo poskytovateľ webových stránok zhromažďuje údaje pri registrácii na odber noviniek. Zhromaždené údaje sa použijú iba na zasielanie bulletinu a nebudú poskytnuté tretím stranám. Zber:

 • Priezvisko, meno
 • emailová adresa
 • telefónne číslo

Zaobchádzanie s osobnými údajmi:

Spoločnosť BEAUTY ACADEMY zhromažďuje, používa a odovzdáva vaše osobné údaje, iba ak to povoľuje zákon alebo ak so zberom údajov súhlasíte. Osobné informácie zahŕňajú všetky informácie, ktoré slúžia na vašu identifikáciu a ktoré je možné spätne vysledovať – napríklad vaše meno, e-mailová adresa a vaše telefónne číslo.

Zaoberanie sa kontaktnými údajmi:

Ak kontaktujete spoločnosť BEAUTY ACADEMY, prevádzkovateľa webových stránok, prostredníctvom ponúkaných možností kontaktu sa vaše údaje uložia, aby sa mohli použiť na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti. Bez vášho súhlasu nebudú tieto údaje poskytnuté tretím stranám.

Práva používateľa: informácie, oprava a vymazanie:

Na požiadanie dostanete ako užívateľ bezplatné informácie o tom, ktoré osobné údaje o vás boli uložené. Ak vaša žiadosť nie je v rozpore so zákonnou povinnosťou uchovávať údaje (napr. uchovávanie údajov), máte právo na opravu nesprávnych údajov a na zablokovanie alebo vymazanie vašich osobných údajov.
Toto vyhlásenie o ochrane údajov vytvoril generátor vyhlásení o ochrane údajov DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH.

18. Zmeny vo vyhlásení o ochrane údajov

Obsah našich vyhlásení o ochrane údajov sa pravidelne kontroluje. BEAUTY ACADEMY si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť politiku ochrany osobných údajov. O zmenách sa pravidelne informujte. Používaním webovej stránky BEAUTY ACADEMY súhlasíte s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

Platnosť: od januára 2020